Jesteś tutaj: Bip -> Misja i strategia uczelni
Misja i strategia uczelni

Misja Wydziału Pielęgniarstwa i kierunku studiów Pielęgniarstwo

WYŻSZEJ SZKOŁY UMIEJĘTNOŚCI ZAWODOWYCH W PIŃCZOWIE NA LATA 2015 – 2020

Kształcenie studentów w zakresie pielęgniarstwa z zapewnieniem wysokiej jakości kształcenia z wykorzystaniem nowoczesnych metod nauczania, zapewniających uzyskanie wiedzy, umiejętności
i kompetencji społecznych pożądanych  przez pracodawców na krajowym i  zagranicznym rynku pracy.


Cele strategiczne

 1. Stałe podnoszenie jakości kształcenia na kierunku pielęgniarstwo.

2. Zwiększanie udziału interesariuszy zewnętrznych i wewnętrznych w kształtowaniu koncepcji kształcenia na kierunku pielęgniarstwo oraz intensyfikacja współpracy z instytucjami samorządu zawodowego pielęgniarek.

3. Rozwój współpracy międzynarodowej oraz udział w programie Erasmus plus.

4. Uruchomienie studiów II stopnia na kierunku pielęgniarstwo.

5. Rozbudowa i centralizacja  bazy dydaktycznej poprzez pozyskanie stałej siedziby wydziału, a także rozbudowa bazy kształcenia praktycznego.

6. Uruchomienie nowych kierunków kształcenia z obszaru nauk medycznych oraz nauk o zdrowiu i nauk o kulturze fizycznej.

Analiza SWOT

Czynniki wewnętrzne

Mocne strony

 • Kadra dydaktyczna silnie zmotywowana i zaangażowana w proces kształcenia.
 • Duży udział wśród nauczycieli akademickich osób ze znaczącym dorobkiem zawodowym
  w dziedzinie pielęgniarstwa.
 • Dobrze wyposażone Pracownie Umiejętności Pielęgniarskich.
 • Wdrożony kompleksowy Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia.
 • Rozbudowany system współpracy z interesariuszami zewnętrznymi w zakresie realizacji kształcenia praktycznego.

Słabe strony

 • Rozproszenie bazy dydaktycznej.
 • Niskie umiędzynarodowienie procesu kształcenia.
 • Ograniczona i aktualnie rozbudowywana współpraca międzynarodowa.

Czynniki zewnętrzne

Szanse

 • Rosnące zainteresowanie kształceniem na kierunku pielęgniarstwo.
 • Wzrost znaczenia zawodu pielęgniarki w systemie ochrony zdrowia.

Zagrożenia

 • Funkcjonujące w bezpośrednim otoczeniu uczeni jednostki ochrony zdrowia są małej lub średniej wielkości i nie dysponują „kompletem” oddziałów szpitalnych pozwalających na kumulację  geograficzną procesu kształcenia zawodowego
 • Rosnące koszty realizacji zajęć praktycznych praktyk zawodowych.
 • Zjawisko niżu demograficznego.

Cele szczegółowe

Obszar dydaktyki

 • stałe podnoszenie jakości kształcenia
 • wprowadzanie nowoczesnych metod przekazywania wiedzy
 • wprowadzanie elementów kształcenia na odległość i Long Live Learning
 • umiędzynarodowienie procesu kształcenia oraz udział w programach wymiany międzynarodowej m.in. Erasmus plus
 • stałe doposażenie pracowni, laboratoriów w pomoce dydaktyczne
 • stałe uzupełnianie księgozbioru o nowe pozycje z zakresu nauk medycznych, społecznych i innych
 • rozbudowa bazy kształcenia praktycznego

Obszar współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym

 • intensyfikacja współpracy z interesariuszami zewnętrznymi zwłaszcza w zakresie kształtowania koncepcji kształcenia i programów studiów
 • rozbudowa bazy podmiotów  z rynku pracy – pracodawców, agencji pośrednictwa pracy
 • zacieśnienie współpracy z regionalnymi i ogólnopolskimi izbami pielęgniarskimi i innymi organizacjami zawodowymi pielęgniarek

Obszar działalności naukowej i wydawniczej

 • organizacja konferencji naukowo-dydaktycznych
 • regularne wydawanie Zeszytów naukowych WSUZ
 • regularne wydawanie Gazety uczelnianej ePIN

Obszar administracji i obsługi studenta

 • wprowadzenie oprogramowania typu Wirtualny Dziekanat i USOS
 • zakup/budowa budynku na siedzibę wydziału

Wizja Wydziału

Pragniemy, by Wydział Pielęgniarstwa należał do wiodących wydziałów kształcących na kierunku pielęgniarstwo realizując kształcenie na najwyższym poziomie jakości dydaktycznej i instytucjonalnej.